مشتریان ما


با توجه به تاثیرات فوق العاده محصولات کمپانی آمگا بسیاری از افراد مشهور کشورمان به فروشگاه خلیج پارس افتخار دادند و از این محصولات استفاده کرده اند.


 


 


حوزه هنری


سرکار خانم میترا حجارinstagram.com/mitra.hajjar


 http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%20%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%20(4).jpg    http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%20%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%20(3).jpg    http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%20%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%20(2).jpg


 


 http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%20%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%20(1).jpg   http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%20%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B15.jpg  


 


 


 


 شادروان آقای ایرج قادری


 http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC%20%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C.jpg


 


 


 


 


 جناب آقای محمدرضا فروتن


 nstagram.com/mohammadrezaforoutan


 http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%86.jpg


 


 


سرکار خانم محبوبه بیات


fa.wikipedia.org/محبوبه بیات


http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA.jpg


 


 


 


 


جناب استاد مسعود حبیبی


fa.wikipedia.org/مسعود حبیبی


 http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%20%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C.jpeg


 


 


 


 زنده یاد خانم هما روستا


 http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D9%87%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7.jpg


 


 


 


حوزه ورزشی


 


جناب آقای امیرحسین فشنگ چی


 instagram.com/amirhoseinfeshangchi


http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D9%81%D8%B4%D9%86%DA%AF%20%DA%86%DB%8C.jpg 


 


 


 


جناب آقای حمیدرضا علی عسگری


 instagram.com/hamidrezaaliasgarifans


http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20(2).jpg   http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C.jpg


 


 


 


 


جناب آقای علیرضا محمد


instagram.com/alireza.mohamad8


http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF.jpg    http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF.jpg


 


 
حوزه انرژی مثبت


دکتر شاهین فرهنگ


 instagram.com/khanehtahavol


http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF.jpg


 


 


 


استاد محمد عرشیانفر


t.me/arshiyanfar


 http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpg


 


 


 


 


 


آقای امیر شریفی


t.me/parvareshejazb


http://www.amega.ir/files/GOD/famous/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C.jpg


 


 


 


 


 


بانوی گرامی خانم گیتی خوشدل


  goodreads.com/author/show/


http://shapf.ir/files/GOD/famous/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AF%D9%84.jpg


 


 
حوزه پزشکی


دکتر روانشناس مهدی خانبانی


 madcl.com/pages-19


 http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg


 


 


 


دکتر مرتضی بهرامی نژاد


drbahrami.ir


http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF.png


 


 
حوزه مدیریت


 


 


جناب آقای ابوالقاسم شیرازی


رییس کل اتحادیه پوشاک 


http://shapf.ir/files/GOD/famous/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C.jpg 


 


 


 


 


 دکتر بهنام ادهمی


رئیس دانشگاه نیایش و رئیس دانشکده فنی تهران مرکز


b-adhami-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa


 


http://www.amega.ir/files/GOD/famous/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C.jpg